Приміщення адміністрації Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Героїв Небесної Сотні, 47. E-mail: zagal@sheprda.gov.ua
Герб Шепетівського району
Прапор Шепетівського району Контактні телефони: (038-40) 4-03-18. Факс:4-03-17. E-mail: zagal@sheprda.gov.ua Прапор Шепетівського району
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНІ ДОКУМЕНТИ ПОВЕРНУТИСЬ НА ГОЛОВНУ

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Надання публічної інформації Шепетівською районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядження від 22.11.2017 №346/2017-р "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію"ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ШЕПЕТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Шепетівської районної радиРОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РДА


Про утворення робочої групи з питань віднесення відомостей до службової інформації (від 02.06.2011 року №197/2011-р.).

Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 (від 03.06.2011 року №201/2011-р.).

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію (від 06.06.2011 року №205/2011-р.).

Про затвердження Порядку складання, подання запиту на інформацію до районної державної адміністрації (від 06.07.2011 року №245/2011-р.).ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ


письмово: 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 47.(на конверті вказувати "Публічна інформація").

усно: телефон (0340) 4-03-18;

електронна пошта: zagal@sheprda.gov.ua

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-Від фізичної особи;

-Від юридичної особи;

-Від об’єднань громадян.

Затверджено
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
06.07.2011 № 245/2011-р

ПОРЯДОК
складання, подання запиту на інформацію до районної державної адміністрації

1. Загальні положення
1.1. Порядок складання, подання,запиту на інформацію до районної державної адміністрації (далі - Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані районною державною адміністрацією відповідно до Закону України "Про до¬ступ до публічної інформації" (далі - Закон).
1.2. Запит на інформацію - це прохання особи до районної державної адміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
1.3. Запитувач має право звернутися до районної державної адміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.
1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію районної державної адміністрації відповідає за реєстрацію (крім запитів, які надійшли поштою та факсом), опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

2. Оформлення запиту на інформацію
2.1. Письмовий запит на інформацію, запит надісланий поштою, факсом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом заповнення форми запиту на інформацію та має містити:
ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1 Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом термін.
2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов'язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3. Подання запиту на інформацію
3.1. Запити на інформацію приймаються районною державною адміністрацією у ро¬бочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 08.00 до 17.15, у п'ятницю - з 08.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00).
3.2. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які надійшли засобами факсимільного зв'язку реєструються в загальному відділі апарату районної державної адміністрації та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передаються на розгляд керівництву районної державної адміністрації з направленням копій відповідальній особі з питань запитів на інформацію.
Прийом факсограм здійснюється загальним відділом апарату районної державної адміністрації.
3.3. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу загального відділу апарату районної державної адміністрації "rda_shep@ukrpost.ua". Відповідальна особа з питань запитів на інформацію періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня - о 09.00, 14.00) перевіряє наявність надходження нових запи¬тів на зазначену електронну адресу.
3.4. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою з питань запитів на інформацію за спеціально визначеними для цього номерами телефонів. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює реєстраційно-контрольну картку вхідного документа, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті 2.1 Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інформацію, поданих в усній формі.
3.5. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату (управління, відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефонами відповідальної особи з питань запитів на інформацію.
3.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації
4.1. Рішення, дії чи бездіяльність районної державної адміністрації можуть бути оскаржені до голови районної державної адміністрації, вищого органу або суду в порядку, визначеному законодавством.
4.2. Запитувач має право оскаржити:
4.2.1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію.
4.2.2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію.
4.2.3. Ненадання відповіді на запит на інформацію.
4.2.4. Надання недостовірної або неповної інформації.
4.2.5. Несвоєчасне надання інформації.
4.2.6.Невиконання районною державною адміністрацією обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону.
4.2.7. Інші рішення, дії чи бездіяльність районної державної адміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ


Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.